top of page

Podmienky služby

§1       rozsah

Pre obchodné vzťahy medzi spol  JRD Coatings, Burgenäckerstraße 6, 74889 Sinsheim a objednávateľa, platia nasledujúce všeobecné obchodné podmienky výlučne v znení dostupnom na internete v čase objednávky. Ak zákazník nie je spotrebiteľ (spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné), spoločnosť JRD Coatings neuznáva odlišné podmienky zákazníka, pokiaľ s tým JRD Coatings výslovne nesúhlasí. k uplatneniu odchylných podmienok písomne.

§2       Uzavretie zmluvy

1. Objednávka v internetovom obchode na www.demel @ jrd-coatings, de predstavuje ponuku spoločnosti  JRD Coatings.Po objednávke firma zasiela  JRD Coatings zašle potvrdenie objednávky emailom o prijatí objednávky. Toto potvrdenie objednávky iba potvrdzuje prijatie objednávky, nepredstavuje prijatie objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním samostatného potvrdenia o odoslaní emailom zo strany spoločnosti  JRD Coatings alebo dodaním tovaru do 3-6 dní. Záväzná zmluva môže byť uzavretá vopred, ak si zákazník zvolil spôsob platby PayPal. Zmluva je potom uzavretá, keď zákazník potvrdí platobný príkaz spoločnosti PayPal. 

2. V individuálnych prípadoch spol  JRD Coatings musí mať zákonnú povinnosť vyžiadať si od zákazníka pred odoslaním produktu určité informácie o zákazníkovi, ktoré presahujú rámec obvyklých informácií pre vybavenie objednávky (napríklad v súlade s § 3 vyhlášky o zákaze chemikálií); takéto informácie sa môžu týkať najmä dôkazu o totožnosti kupujúceho alebo dôkazu o povolení obchodovať s takýmito výrobkami.

§3       doručenie
§4       Právo na odstúpenie od zmluvy

Ak spoločnosť  JRD Coatings pri vybavovaní objednávky zistí, že objednané produkty nie sú dostupné, stáva sa spoločnosťou  Oznámte to JRD Coatings a pokiaľ je to možné aj predpokladanú dodaciu dobu v potvrdení objednávky. Ak si to zákazník želá, doručiteľné produkty pre jeho objednávku budú odoslané aj tak; Rozdelenie objednávky do viacerých zásielok môže zvýšiť náklady na dopravu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný tovar. Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (spoločnosť  JRD Coatings, Burgenäckerstraße 6, 74889 Sinsheim, telefón 07260-849356, e-mail: demel@jrd-coatings.de) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. list zaslaný poštou alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí prijať toto odvolanie zmluvy, informovať . Na splnenie povinnosti odstúpiť od zmluvy postačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky stiahnutia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného druhu doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) , splatiť bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; V žiadnom prípade vám za túto splátku nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Náklady na vrátenie znáša spotrebiteľ. Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť iba v prípade, že k tejto strate hodnoty došlo v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je potrebná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

§5       Ceny a náklady na dopravu

1. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.jrd-coatings.de nezahŕňajú zákonnú daň z obratu a dopravu.  a dodatočné náklady.

2. Zodpovedajúce náklady na dopravu a dodatočné náklady sú uvedené zákazníkovi v objednávkovom formulári a hradí ich zákazník. Poštovné a dodatočné náklady len 4,95 € sú účtované za objednávku.  Od sumy objednávky 100,- € doručujeme zadarmo. Aktuálne náklady na dopravu sú zobrazené v zobrazení nákupného košíka. Produkty označené dopravou zadarmo sú odosielané iba v rámci Nemecka bez nákladov na dopravu. Pre väčšie objemy a množstvá môžeme poveriť prepravnú spoločnosť (3-5 dní) -

3. Za doručenie na ostrov budú účtované dodatočné prepravné náklady. Týka sa to dopravy na tieto ostrovy: Fährinsel, Föhr, Sylt, Norderney, Pellworm, Amrum, Juist, Hallig Hooge, Langeoog, Baltrum, Langeneß, Spiekeroog, Borkum, Hallig Gröde, Wangerooge, Helgoland, Hiddensee

Payment Methods
§6       platba

​1. Za tovar sa platí PayPal.

§7       dodacie podmienky

Doručenie prebieha prostredníctvom DHL, UPS, DPD. GLS v celom Nemecku.  Nedoručujeme na balíkové stanice.

§8       Kompenzácia a ponechanie

Zákazník má právo na úver, za predpokladu, že nie je spotrebiteľom, len vtedy, ak sú jeho protipohľadávky právoplatne preukázané, sú nesporné, uznané a pripravené na rozhodnutie. Zákazník má zádržné právo, pokiaľ má protipohľadávku založenú na rovnakom zmluvnom vzťahu.

§9       Výhrada vlastníckeho práva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom JRD Coatings.

§10      Záruka

1. Na tovar ponúkaný v predajni JRD Coatings sa vzťahujú zákonné záručné práva.

2. Vo vzťahu k podnikateľom je záručná povinnosť na výrobky dodávané spoločnosťou JRD Coatings dvanásť mesiacov. Pokiaľ ide o komerčnú kúpu v zmysle Knihy 4, § 2 Obchodného zákonníka, platia aj ustanovenia § 373 ff HGB, najmä zákazník v tomto prípade podlieha kontrolnej a oznamovacej povinnosti podľa § 377. HGB.

§11      Ukladanie textu zmluvy

Text zmluvy je uložený v interných systémoch JRD Coatings. Zákazník si môže všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Údaje o objednávke, všeobecné obchodné podmienky spoločnosti JRD Coatings a informácie o prípadnom práve na odstúpenie od zmluvy sú navyše zákazníkovi zasielané aj emailom (potvrdením objednávky).

§12      Zmluvný jazyk

Jazykom na uzatvorenie zmluvy je nemčina.

§13      zodpovednosť

1. JRD Coatings zodpovedá v zmysle zákonných ustanovení, pokiaľ nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak.

2. JRD Coatings ručí za škody len v prípade úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti. V prípade jednoduchej nedbanlivosti JRD Coatings zodpovedá len za škodu spôsobenú ublížením na živote, zdraví alebo zdraví, ako aj za škodu, ktorá vznikne porušením podstatnej zmluvnej povinnosti (tj zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy v prvom rade a súlad so zákazníkom, ktorým zákazník pravidelne dôveruje a môže dôverovať.) V prípade porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti je zodpovednosť JRD Coatings obmedzená na náhradu predvídateľnej, typicky sa vyskytujúcej škody.

Tieto obmedzenia zodpovednosti neplatia, ak JRD Coatings podvodne zatajila chybu alebo poskytla záruku za kvalitu tovaru.

3. Obmedzenia zodpovednosti platia aj v prospech právnych zástupcov JRD Coatings a ich zástupcov, ak sú nároky uplatňované priamo voči týmto osobám.

4. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.

§14      Alternatívne riešenie sporov podľa            Článok 14 ods. 1 ODR-VO a § 36 VSBG

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online  (OS), ktorý nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

§ 16     Zákaznícky servis

Zákaznícky servis je vždy k dispozícii na

E-mail: demel@jrd-coatings.de

§17      Záverečné ustanovenia

1. Na zmluvy medzi JRD Coatings a zákazníkom sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko, s vylúčením kolíznych ustanovení a s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Táto voľba práva platí len do tej miery  v dôsledku toho sa rušia nezáväzne platné predpisy na ochranu spotrebiteľa štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt v čase svojej objednávky.

2. Ak je objednávateľom podnikateľ, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny fond podľa verejného práva, je miestom súdu pre všetky spory zo zmluvných vzťahov medzi zákazníkom a spoločnosťou JRD Coatings Sinsheim.

3. V prípade, že by jedno alebo viac ustanovení týchto VOP bolo alebo sa stalo úplne alebo čiastočne neúčinné alebo neúčinné, alebo by tieto VOP obsahovali medzeru, zostáva platnosť ostatných ustanovení týchto VOP nedotknutá.

Nátery JRD

Burgenäckerstraße 6  *  74889 Sinsheim, Nemecko

Ochrana dát

Zodpovednou osobou v zmysle zákonov o ochrane údajov, najmä všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), je:

Nátery JRD
Burgenäckerstraße 6 
74889 Sinsheim, Nemecko 

výkonný riaditeľ: 
Jutta Demel

Vaše práva ako dotknutej osoby

Nasledujúce práva môžete kedykoľvek uplatniť pomocou kontaktných údajov nášho úradníka pre ochranu údajov:

  • Informácie o vašich údajoch, ktoré uchovávame, a ich spracovaní (článok 15 GDPR),

  • oprava nesprávnych osobných údajov (článok 16 GDPR),

  • vymazanie vašich údajov uložených nami (článok 17 GDPR),

  • Obmedzenie spracúvania údajov, ak ešte nie je dovolené vymazať vaše údaje z dôvodu zákonných povinností (čl. 18 GDPR),

  • Namietať proti spracovaniu vašich údajov nami (čl. 21 GDPR) a

  • Prenosnosť údajov za predpokladu, že ste súhlasili so spracovaním údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu (čl. 20 GDPR).

Ak ste nám udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

So sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, napr. B. príslušnému dozornému orgánu spolkovej krajiny vášho bydliska alebo úradu, ktorý je za nás zodpovedný ako zodpovedný orgán.

Zoznam dozorných orgánov (pre neverejnú oblasť) s adresami nájdete na:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Zhromažďovanie všeobecných informácií pri návšteve našej webovej stránky
Druh a účel spracovania:

Keď vstúpite na našu webovú stránku, teda ak sa nezaregistrujete alebo inak neposkytnete informácie, automaticky sa zaznamenávajú informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie (súbory denníkov servera) zahŕňajú napríklad typ webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, vašu IP adresu a podobne. 

Spracúvajú sa najmä na tieto účely:

  • zabezpečenie bezproblémového pripojenia na webovú stránku,

  • Zabezpečenie bezproblémového používania našej webovej stránky,

  • Hodnotenie bezpečnosti a stability systému ako aj

  • na ďalšie administratívne účely.

Vaše údaje nepoužívame na vyvodzovanie záverov o vás osobne. Informácie tohto druhu môžeme štatisticky vyhodnocovať, aby sme optimalizovali našu webovú stránku a technológiu, ktorá je za ňou.

Právny základ:

Spracúvanie prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na zlepšení stability a funkčnosti našej webovej stránky.

Príjemca:

Príjemcami údajov môžu byť poskytovatelia technických služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia prevádzky a údržby našej webovej stránky.

Doba skladovania:

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely prieskumu. Pokiaľ ide o údaje používané na poskytovanie webovej stránky, vo všeobecnosti to platí v prípade ukončenia príslušnej relácie.

Požadované alebo požadované zabezpečenie:

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov nie je povinné zo zákona ani zmluvne. Bez IP adresy však nie je možné zaručiť službu a funkčnosť našej webovej stránky. Okrem toho jednotlivé služby nemusia byť dostupné alebo obmedzené. Z tohto dôvodu nie je možný rozpor. 

Registrácia na našej stránke
Druh a účel spracovania:

Pri registrácii na používanie našich personalizovaných služieb sa zhromažďujú niektoré osobné údaje, ako je meno, adresa, kontaktné a komunikačné údaje (napr. telefónne číslo a e-mailová adresa). Ak ste u nás zaregistrovaný, máte prístup k obsahu a službám, ktoré ponúkame len registrovaným používateľom. Registrovaní užívatelia majú tiež možnosť v prípade potreby kedykoľvek zmeniť alebo vymazať údaje poskytnuté pri registrácii. Samozrejme, kedykoľvek vám poskytneme aj informácie o osobných údajoch, ktoré o vás máme uložené.

Právny základ:

Spracúvanie údajov zadaných pri registrácii je založené na súhlase užívateľa (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, dodatočným právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Príjemca:
Doba skladovania:
Požadované alebo požadované zabezpečenie:

Príjemcami údajov môžu byť poskytovatelia technických služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia prevádzky a údržby našej webovej stránky.

V tejto súvislosti budú údaje spracovávané len dovtedy, kým bude k dispozícii príslušný súhlas. Potom budú vymazané za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie v opačnom zmysle. Ak nás chcete v tejto súvislosti kontaktovať, použite kontaktné údaje uvedené na konci tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, a to výlučne na základe Vášho súhlasu. Bez poskytnutia vašich osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť prístup k obsahu a službám, ktoré ponúkame.

Kontaktný formulár
Druh a účel spracovania:

Údaje, ktoré zadáte, budú uložené za účelom individuálnej komunikácie s vami. Vyžaduje sa na to platná e-mailová adresa a vaše meno. Používa sa na priradenie požiadavky a následné zodpovedanie. Špecifikácia ďalších údajov je voliteľná.

Právny základ:

Spracúvanie údajov uvedených v kontaktnom formulári prebieha na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutím kontaktného formulára by sme vám chceli uľahčiť kontaktovanie nás. Vami poskytnuté informácie budú uložené na účely spracovania žiadosti a pre prípadné následné otázky.

Ak nás kontaktujete so žiadosťou o ponuku, údaje uvedené v kontaktnom formulári budú spracované na vykonanie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

Príjemca:
Doba skladovania:

Príjemcami údajov môžu byť zmluvní spracovatelia.

Údaje budú vymazané najneskôr do 6 mesiacov od spracovania žiadosti.

Ak existuje zmluvný vzťah, podliehame zákonným dobám uchovávania podľa HGB a po uplynutí týchto lehôt vaše údaje vymažeme. 

Požadované alebo požadované zabezpečenie:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Vašu žiadosť však môžeme spracovať len vtedy, ak nám poskytnete svoje meno, e-mailovú adresu a dôvod žiadosti.

SSL šifrovanie

Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. SSL) cez HTTPS.

Zmena našich predpisov o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo prispôsobiť toto vyhlásenie o ochrane údajov tak, aby vždy zodpovedalo aktuálnym právnym požiadavkám, alebo vykonať zmeny našich služieb vo vyhlásení o ochrane údajov, napríklad pri zavádzaní nových služieb. Nové vyhlásenie o ochrane údajov sa potom bude vzťahovať na vašu ďalšiu návštevu.

Otázky pre úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite nám e-mail alebo kontaktujte priamo osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej organizácii:

demel@jrd-coatings.de

Vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené s pomocou activeMind AG, expertov pre  externý úradník pre ochranu údajov  (Verzia č. 2019-04-10).

Datenschutzerklärung
bottom of page